0

လစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လစဉ် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်များ (ဇူလိုင်လ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏  လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်) Rehmonnya Institute For Civi Engagement (RICE) အကျဉ်းချုပ် မြန်မာနိုင်ငံသည်…

0

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်နေ့မှ (၃၀)ရက်နေ့အထိ

ရာမညအင်စီကျူနိုင်ငံရေးသုတေသနဌာနမှ အပတ်စဉ် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုများကို သုတေသနပြုလုပ်၍ သုံးသပ်ချက်များ ရေးသားဖော်ပြထားသည်။

0

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Burmese version) ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း( English Version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( English & Burmese version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Mon version) တနင်္သာရီတိုင်း…