0

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လစဉ် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လစဉ် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်များ (November လအတွင်း  မြန်မာနိုင်ငံ၏  လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်) Rehmonnya Institute For Civi Engagement (RICE) အကျဉ်းချုပ် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနှင့်အတူ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်…

0

ဖက်ဒရယ်ခရီး …… ပြည်သူများ၏ ဖက်ဒရယ်အပေါ်အမြင် သုတေသနစာတမ်း

ပြည်သူများ၏ ဖက်ဒရယ်အပေါ်အမြင် သုတေသနစာတမ်း ထုတ်ပြန်ခြင်း "ဖက်ဒရယ်ခရီး …… ပြည်သူများ၏ ဖက်ဒရယ်အပေါ်အမြင် သုတေသနစာတမ်း" ရာမညအင်စတီကျုသုတေသနဌာန (RICE) က စစ်ကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းပြီးသည့်နောက် ၂၀၂၂ခုနှစ် သြဂုတ်လအစောပိုင်းမှ ၂၀၂၂စက်တင်ဘာလအထိ ဖက်ဒရယ်အပေါ် ပြည်သူများ၏…

0

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း

ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Burmese version) ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း( English Version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( English & Burmese version) ရာမည ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ( Mon version) တနင်္သာရီတိုင်း…