အဖွဲ့အကြောင်း

RICE ဌာန်လ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရးမည၊ (ရာမညအင်စတီကျု လူထုအခြေပြု နိုင်ငံရေးသုတေသနဌာန)

တၚ်စၟဳအနာဂတ်၊ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် (Vision)

အလုံကောန်ဍုၚ်အရေၚ် မၞုံတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်၊ မံၚ်စံၚ်ညးသကအ် မွဲစွံ ကေုာံ သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဍာ်ဇမၠိၚ်။ (မတူကွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကြားတွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုများ ရရှိရန်)

တိုၚ်ပ္ကဴ၊ ပန်းတိုင် (Goal)

တိုၚ်ပ္ကဴ ကၞောတ် သွက်တၠပညာမန်ကဵု ဌာန်လ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် RIC ဝွံ၊ (RICE မွန်ပညာရှင်များအဖွဲ့နှင့် အင်စတီကျုတို့၏ ပန်းတိုင်မှာ) –

ပ္ဍဲအရာ တၠပညာမန် ကေုာံ တၠပညာကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ဂိုတ်ဂစာန်ဂၠိုက်ဂၠာဲတၚ်နၚ် သွက်သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်တဴတက်ကီု၊ ဒက်ပတန်အာ ပရေၚ်ၜိဴုဟ်လလံကီု၊ ဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် အလုံညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံပါလုပ်မာန်ရောၚ်။

မွန်နှင့် အခြား တိုင်းရင်းသား ပညာရှင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုနှင့် အနာဂတ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးတွင် ပြည်သူလူထု၏ ပါဝင်မှုကို ပံ့ပိုးရန် ဖြစ်သည်။

 • (၁) သ္ပသုတေသန စပ်ကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ခိုဟ် (Good Governance) ၊ လ္ၚတ်မူဝါဒ ဒတုဲဖဵု မဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ သွက်ဂွံဖဍိုက်ဗပေၚ်ကဵု ညးခၞံဗဒှ်ဥပဒေဂမၠိုၚ်။
  ကောၚ်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှု၊ ပြည်သူလူထုမူဝါဒများအပေါ် လေ့လာခြၚ်းနှၚ့် သုတေသန ပြုပြီး ပြည်သူလူထုနှၚ့်
  ဥပဒေပြုမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ပံ့ပိုးပေးရန်။
 • (၂) တၞဟ်န သွက်ဂွံလွဳၜံၚ်ပတိတ် ညးမၞုံကဵုစိုတ်ဓာတ်ကောန်ဍုၚ်တံ နူကဵုနနဲကဵုပညာကောန်ဍုၚ်တံတုဲ ပူဂဵုတံဏံဂှ် သွက်ဂွံပါလုပ်ရေၚ်တၠုၚ် အရာခၞံဗဒှ် အခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ ဒက်ပတန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံရောၚ်။
  ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းတိုးတက်ရေးနှၚ့် ၚြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု အခန်းကဏ္ဍများတွၚ် တက်ကြွသော နိုၚ်ၚံသားများ ဖြစ်လာစေရန် ပြည်သူ႕နိတိနှၚ့် ပညာပေးအခန်းကဏ္ဍနှၚ့် အခြားဒီမိုကရေစီ ဖွ႕ံဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုၚ်ရာ သဘောတရားများကို ပံ့ပိုးသွားရန်။
 • (၃) သ္ပ သုတေသန စပ်ကဵု သၞောတ်ဝ်ဥပဒေဒက်ပတန်တွဵုရး၊ သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ ဒက်ပတန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတံတုဲ တၚ်နၚ်တံဏံ သွက်ဂွံပြးစိုပ်အာ အကြာအလုံညးဍုၚ်ကွာန် သီုကဵု ပူဂဵု ဒးပါလုပ် ခၞံဗဒှ်သၞောတ်ဝ် တံရောၚ်။
  ပြည်နယ်ဖွဲ႕စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေများ၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောၚ်စု ဖွဲ႕စည်းခြၚ်း၊ ၚြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြၚ်းနှၚ့်အတူ နိုၚ်ၚံ
  တည်ထောၚ်ခြၚ်း အကြောၚ်းအရာများအပေါ် သုတေသန ပြုခြၚ်းနှၚ့် ၄ၚ်းသဘောတရားများအား ပြည်သူလူထုများ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ
  နှၚ့် ဥပဒေပြုသူတု႕ိအား ပံ့ပိုးသွားရန်။
 • (၄) သ္ပသုတေသန စပ်ကဵု အကာဲအရာကာမံက်တိုန် အရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်မၞိဟ် ကေုာံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံ အိုဿီုတုဲ တၚ်နၚ်တံဏံ သွက်ဂွံပြးစိုပ်အာ အကြာအလုံညးဍုၚ်ကွာန် သီုကဵု ပူဂဵုချူဇန် မူဝါဒတံရောၚ်။
  အရေးပေါ် နိုၚ်ၚံရေး၊ လူမှုရေးနှၚ့် စီးပွားရေးဆိုၚ်ရာ ပြသနာရပ်များအပေါ် သုတေသန ပြုပြီး မူဝါဒ ချမှတ်သူများနှၚ့် ပြည်သူလူထုများ
  အတွက် မူဝါဒအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးသွားရန်။

တၚ်စၟဳအနာဂတ်၊ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် (Vision)

အလုံကောန်ဍုၚ်အရေၚ် မၞုံတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်၊ မံၚ်စံၚ်ညးသကအ် မွဲစွံ ကေုာံ သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဍာ်ဇမၠိၚ်။
(မတူကွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကြားတွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုများ ရရှိရန်)

ပရူပရာဂကောံ၊ အဖွဲ့အစည်း အကြောင်း

RICE ဌာန်လ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရးမည၊ (ရာမညအင်စတီကျု လူထုအခြေပြု နိုင်ငံရေးသုတေသနဌာန)

ဒၞာဲမဆက်စၠောံ။ ဆက်သွယ်ရန် : rehmonnyainstitute@gmail.com
Tel: 66 (+061) 489 3435