လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်

0

လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်

အကြာအလဵုအသဳသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဗၟာ ကေုာံဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ်ဂမၠိုၚ်

နိဒါန်
၁။ ကောန်ဂကောံဂမၠိုၚ် နူအလဵုအသဳသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဗၟာ ကေုာံ ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ် ဂမၠိုၚ် မဒှ်ဂကောံဂမၠိုၚ် ထပက်လဝ်စၟတ်တဲ အပ္ဍဲလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဝွံ ထိၚ်ဒဝ်ဒဂေတ်ဗက်အာ တၚ်တုပ်စိုက်ကတိဝတ်တုဲ ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ် ညံၚ်ဂွံဓမံက်အာရုပ်ရဴကမၠောန်မာန် ပတဝ်ဏာက္ဍိုပ်ရ။ ပါဲနူဂှ်ပၠန် ဖံက်ပကဝ် တၚ်တုပ်စိုတ်ဂမၠိုၚ်၊ တၚ်ကယျာန်ဓဝါတ်ဂမၠိုၚ် နွံမဂးနကဵုကောန် ဂကောံ မဆက်စပ်တအ်ဂမၠိုၚ် မဒးဒုၚ်ကေတ်အာ သဂုတ်သွာတ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲမၚ်ဗဵုရောၚ်ဂှ် ကၠိုဟ်ခၠၚ် တုပ်စိုတ်အိုတ်ရ။

၂။ ကာလဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန် မဆေၚ်စပ်ကဵု စေဝ်ပၞောန် ပရေၚ်ဒေါံဗတိုက်ပန်ပှော် ကေုာံ ဒဂေတ်ဝတ်ကာ ကိစ္စပၞာန်ဂမၠိုၚ်မ္ဂး ဒုၚ်သဇိုၚ်အာကဵု ပရေၚ်ယျဵုလဂူတပ်တး၊ ပရေၚ်ဟွံပၞုက်ဂလုက်၊ ပရေၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်တအ်တုဲ ဓမံက်အာရုပ်ရဴကမၠောန် မွဲကရောံမွဲစွံရောၚ် တုပ်စိုတ်သီုၜါလပါ်အိုတ်ရ။

တၚ်ရန်တၟအ်

၃။ ဒဂေတ်ဗက်ထိၚ်ဒဝ်အာ စေဝ်ပၞောန်ကေုာံ ဒဂေတ်ဝတ်ဂမၠိုၚ်ဝွံတုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်အာ လျိုၚ်ဝတ်လတူညးဍုၚ် ကွာန်တအ်၊ ညံၚ်ဂွံယှအ်ဖျေံ ပရေၚ်ဒှ်သၞချဴ အကြာဒပ်ၜါလပါ်၊ ဒက်ပတန်ခၞံဗဒှ် ဓရ်ပတေဟ် ကေုာံ အကာဲအရာညိၚ်ဝတ်ခိုဟ်သြန်တုဲ နူဂှ်မွဲအဆံၚ် ညံၚ်ဂွံဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ မဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ ဖေဝ်ဒရေဝ်အတိုၚ်သွဟ်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် ရန်တၟအ်လဝ်ရ။

Download full report in PDF 

Share.

About Author

Leave a Reply